Notice of Nondiscrimination

Notice Informing Individuals About Nondiscrimination and Accessibility Requirements and Nondiscrimination Statement:

Discrimination is Against the Law

Engelbrecht Family Dental, P.A. complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Engelbrecht Family Dental, P.A. does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Engelbrecht Family Dental, P.A. provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

 • Qualified sign language interpreters
 • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
 • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

If you need these services, contact Karla Goff. If you believe that has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Engelbrecht Family Dental, P.A.
Attn: Karla Goff
7650 Currell Blvd., Suite 300
Woodbury, MN 55125

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

We will take reasonable steps to provide free-of-charge language assistance services to people who speak languages we are likely to hear in our practice and who don’t speak English well enough to talk to us about the dental care we are providing.

Spanish:

Tomaremos acciones razonables para proporcionar servicios de asistencia lingüística gratuitos a aquellas personas cuyo lenguaje escuchemos frecuentemente en nuestro consultorio y que no hablen un inglés lo suficientemente bueno como para hablar con nosotros sobre el servicio odontológico que suministramos.

Hmong:

Peb yuav tsum nrhiav kev pab-dawb los ntawm kev pab cuam txhais lus rau cov neeg uas hais lus peb yeej tau hnov hauv peb txoj kev kawm thiab tus uas tsis paub hais lus Askiv txaus los tham rau peb txog cov kev pab kho hniav peb muaj.

Cushite (Oromo):

Wayita hojjii keenyatti Afaanota garaa garaagaraa namoota dubbatani fi tajaajila yaalaa nuti kenninuuf kan nu dandeessisu namoota dandeettii Aaan Ingilliffaa gahaa ta’e hin qabneef deeggarsa afaanii kanfaltii irraa bilisa ta’e kennuudhaaf tarkaanfii bu’a qabeessa ta’e ni fudhanna.

Vietnamese:

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho những người giao tiếp bằng những ngôn ngữ mà chúng tôi có thể nghe thấy tại phòng khám của mình và cho những người không có đủ trình độ tiếng Anh để thảo luận về dịch vụ chăm sóc nha khoa mà chúng tôi đang cung cấp.

Chinese

我們將採取合理步驟,為那些使用我們在實踐中可能聽到的語言的人提供免費語言協助服務,並且不會說英語,以便與我們討論我們提供的牙科護理。

German:

Wir werden angemessene Schritte unternehmen, um frei-of-Gebühr Sprachassistenzdienste für Menschen, die Sprachen sprechen, werden wir wahrscheinlich in unserer Praxis zu hören, und die nicht sprechen Englisch gut genug, um uns über die Zahnpflege sprechen, die wir zur Verfügung stellen.

Russian:

Мы будем принимать разумные меры для оказания услуг языковой помощи бесплатно заряда для людей, говорящих на языках мы, вероятно, чтобы услышать в нашей практике и которые не говорят по-английски достаточно хорошо, чтобы поговорить с нами о стоматологической помощи мы предоставляем.

Laotian:

ພວກເຮົາຈະໃຊ້ຂັ້ນຕອນທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາບໍ່ເສຍຄ່າແກ້ຄົນຜູ້ທີ່ເວົ້າພາສາທີ່ພວກເຮົາອາດຈະໄດ້ຍິນຢູ່ໃນການຝຶກຊ້ອມຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ດີພໍ ເພື່ອລົມກັບພວກເຮົາກ່ຽວກັບການເບິ່ງແຍງດູແລແຂ້ວທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງຈັດໃຫ້.

Amharic:

እኛ በእኛ በተግባር ለመስማት አይቀርም እና እኛ በመስጠት ላይ ናቸው የጥርስ እንክብካቤ ስለ እኛ ማውራት በሚገባ በቂ እንግሊዝኛ የማይናገሩ ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች, በነጻ-ላይ-ክስ የቋንቋ እርዳታ አገልግሎቶች ለመስጠት ተገቢ እርምጃ ይወስዳል.

Mon-Khmer, Cambodian:

យើងនឹង ចាត់វិធានការ សមរម្យដើម្បី ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្ម ជំនួយខាងភាសា ដោយឥតគិត នៃ ការទទួលខុសត្រូវដល់មនុស្សដែលនិយាយ ភាសា យើងទំនងជា ដើម្បីស្តាប់ នៅក្នុងការអនុវត្ត របស់យើងនិង ដែលមិន និយាយភាសាអង់គ្លេស បានល្អ គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការ និយាយជាមួយយើងអំពី ការថែរក្សាធ្មេញ ដែលយើង ត្រូវបានផ្តល់នូវ។

Arabic:

سنتخذ الخطوات المعقولة لتوفير خالية من رسوم الخدمات المساعدة اللغوية إلى الناس الذين يتكلمون لغات ونحن من المرجح أن نسمع في ممارستنا والذين لا يتحدثون الإنجليزية جيدا بما فيه الكفاية للتحدث معنا حول رعاية الأسنان التي نقوم بتقديمها.

French:

Nous prendrons des mesures raisonnables pour fournir des services d'assistance linguistique gratuite de charge pour les personnes qui parlent des langues que nous sommes susceptibles d'entendre dans notre pratique et qui ne parlent pas l'anglais assez bien pour nous parler des soins dentaires, nous fournissons.

Korean:

우리는 우리가 우리의 연습들을 가능성이 누가 우리가 제공하는 치과 치료에 대해 우리에게 이야기를 충분히 영어를하지 않는 언어를 사용하는 사람들에게 무료로 언어 지원 서비스를 제공하기 위해 적절한 조치를 취할 것입니다.

Tagalog:

Gagawin namin ang mga makatwirang hakbang para maibigay namin ng walang bayad ang mga tulong na serbisyo sa wika para sa mga taong nagsasalita ng mga wikang karaniwan naming naririnig sa aming pagsasagawa at sa mga hindi bihasa sa pagsasalita ng Ingles na sasangguni sa amin tungkol sa pangangalaga ng ngipin na ibinibigay namin.

Karen:

Our Location

Find us on the map

Hours of Operation

Our Regular Schedule

Monday:

7:00 am-5:00 pm

Tuesday:

7:00 am-5:00 pm

Wednesday:

7:00 am-5:00 pm

Thursday:

7:00 am-5:00 pm

Friday:

Closed

Saturday:

Closed

Sunday:

Closed

What Patients Say About Engelbrecht Family Dental, PA

  Thanks so much for the great care you give me! I thought I'd be sore from the work you did on my new implant but within a mere few hours, I barely noticed it. I'm actually looking forward to the final process.

  Marcia C., Woodbury MN

  Thank you Dr. Chad and Carrie for being so kind and calm at my last appointment. As you are aware, I am very nervous to have dental work done. You are professional and kept me comfotable during a difficult procedure!

  Helga P, Oakdale, MN

  One of the things I hate most about job relocation is finding a new dentist. I have three expectations from a dentist. 1. Cleanliness (facility, staff and equipment) 2. Painless 3. A bill that is fair. Engelbrecht Family Dental delivered on all three points. Thank you!

  Bonnie Z., Woodbury MN

  I have been coming to see Dr. Chad and his staff for several years now. From day 1, I have always been impressed with how honest Dr. Chad was regarding what dental care I needed as well as how nice everyone has been to me. I appreciate all you do for me and my dental needs. I highly recommend Dr. Chad and his staff for your dental needs.

  Tami F., Woodbury, MN